LEVO2 ลาดพร้าว 18

โครงการ LEVO2 ลาดพร้าว 18

เจ้าของโครงการบริษัท  ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   15 พฤศจิกายน 255512 กรกฎาคม 2556

ลักษณะของโครงการ  อาคารชุดพักอาศัย คสล.สูง 7 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้น

สถานะของโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %

 

มูลค่าโครงการ 48 ล้าน โดยบริษัท เก้ากฤช จำกัด

Visitors: 31,875