อาคารบริการทางการแพทย์ รพ.ตำรวจ

โครงการ อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

เจ้าของโครงการ บริษัท  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้รับเหมาหลักของโครงการ บริษัท วรวิสิฏฐ์  จำกัด
บริษัท เก้ากฤช จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วงต่อจากบริษัท
วรวิสิฏฐ์  จำกัด)
มูลค่าของโครงการ
 650,000,000  บาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  สิงหาคม 2554 ถึง กุมภาพันธ์
2556
ลักษณะของโครงการ  อาคาร
คสล. สูง  20 ชั้น
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ
65%

พื้นที่ใช้สอยในอาคาร  72,121.- ตารางเมตร

  

Visitors: 31,874