FOUR POINT สาธร

โครงการ  FOUR POINT BY SHERATON SATORN
เจ้าของโครงการ บริษัท
 
ผู้รับเหมาหลักของโครงการ บริษัท ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เก้ากฤช จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วงต่อจาก บริษัท
ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าของโครงการ
 64,601,953.46  บาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เมษายน
2553 ถึง พฤษภาคม 2554
ลักษณะของโครงการ  อาคาร
คสล. สูง  36 ชั้น
สถานะของโครงการ แล้วเสร็จ 100
%

 

พื้นที่ใช้สอยในโครงการ (โดยประมาณ)   14,210-0 ตารางเมตร
    

Visitors: 31,875