All Season Hotel พหลโยธิน

. โครงการ All Season Hotel พหลโยธิน ซอย 3 (All Season Hotel Project)
เจ้าของโครงการ บริษัท
TATE ENTERPRISE
ผู้รับเหมาหลักของโครงการ บริษัท ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เก้ากฤช จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วงต่อจาก บริษัท
ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าของโครงการ
30,000,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มิถุนายน 2552 – สิงหาคม 2553
ลักษณะของโครงการ  อาคาร
คสล.ชั้นใต้ดิน จำนวน  3 ชั้น และบนดินจำนวน 8 ชั้น
สถานะของแล้วเสร็จ
100%
พื้นที่ใช้สอย ในโครงการ (โดยประมาณ) 8,306.- ตารางเมตร

  

Visitors: 31,875