บริการของเรา

งานบริการของเรา

 • 1. งานโครงสร้าง (Structural)
  ฐานราก ( Footing )
  เสา ( Columm )
  คาน ( Beam )
  พื้น ( Slab )
  พื้นหล่อในที่ ( RC Slab )
  พื้นคอนกรีตร้อยลวดอัดแรง ( Postension )
  พื้นวางบนดิน (Flat Slab)
  บันได ( Stair )
  และอื่นๆ
 • 2. งานสถาปัตย์ (Architectural)
  ก่ออิฐ (Brick Work)
  งานฉาบปูน ภายใน และภายนอก (Internal and External Plaster)
  งานปูกระเบื้อง พื้น และผนัง (Floor and Wall Tile)
  งานทาสี (Paint)
  งานเก็บความเรียบร้อย (Finishing)
  และอื่นๆ
 • 3. งานภายนอกอาคาร (External Work)
  งานถนนในโครงการ (Road)
  ระบบสุขาภิบาล (Public health)
  งานตกแต่งบริเวณ, ต้นไม้, ดอกไม้, จัดสวน ( Land Scape )
  และอื่นๆ
Visitors: 31,874